Om Kristna Bönder

Kristna Bönder i Sverige

Kristna Bönder startades 1984 efter tilltal från Gud till flera bönder i olika delar av Sverige. Visionen var att samla kristna bönder i ett nätverk där medlemmarnas överlåtna liv och resurser skulle kunna utgöra en tillgång för Guds rike, för varandra och för sina medmänniskor.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.
Dessutom har Kristna Bönder en kallelse att vara en profetröst för enskilda och beslutsfattare inom de sektorer som är och förblir centrala för jordens överlevnad: livsmedelsproduktion till en växande befolkning och en ansvarsfull hushållning av jordens resurser.

En av förutsättningarna för en nations frihet och oberoende är ett jordbruk som försörjer landet med egna livsmedel. I dag ligger många länders självförsörjningsgrad under 50 procent, däribland Sverige. Sådana länder blir snabbt mycket sårbara när kris- eller bristsituationer uppstår. Kristna Bönder vill uppmärksamma både enskilda och beslutsfattare på farorna med undfallenhet gentemot yttre maktstrukturer och krafter som vill skapa osunda beroendeförhållanden. I stället vill vi peka på de oändliga möjligheter som erbjuds oss när vi söker Guds vishet och hans avsikter med den värld han skapat.

Många bönder lever i dag i en hårt pressad situation. Dålig lönsamhet, ensamhet och ökat tryck från myndigheter, opinionsbildare och aktivister kan tynga vardagen på många sätt. Här vill Kristna Bönder stödja och bära, bland annat genom samtalstjänsten Jourhavande Bonde.

Kristna Bönder arrangerar regelbundet återkommande konferenser och lokala samlingar i syfte att inspirera, uppmuntra och undervisa utifrån Guds Ord och den helige Andes uppenbarelse. Vi vill också på olika sätt betjäna särskilt behövande, enskilda eller grupper i Sverige och utomlands genom vägledning, förbön, gåvor och annat.

Kristna Bönder tillhör all Guds folk och är inte kopplad till någon enskild kyrka eller organisation.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.